Računovodske storitve


• vodenje glavne knjige ter pomožnih knjig
• vodenje evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev
• vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne

• vodenje DDV evidenc
• obračun DDV-ja
• prijava zavezanca v register DDV
• ostala opravila povezana z DDV (Itrastat, rekapitulacijsko poročilo..)
• obračun plač
• obračun regresa, božičnice, nagrad, bonitet, odpravnin…
• obračun prispevkov za zasebnike
• drugi obračuni – avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine…
• obračun potnih stroškov
• poročanje v zvezi z osebnimi prejemki na AJPES, DURS in ZPIZ

• vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
• vodenje evidence drobnega inventarja

• medletna poročila (bilance)
• letno poročilo za samostojne podjetnike
• letno poročilo za gospodarske družbe, društva, zavode, ustanove itd.
• obračun davka od dohodkov pravnih oseb
• poročila za Statistiko finančnih računov

 

Ponujamo tudi MOBILNO RAČUNOVODSTVO. Če sami razpolagate z računovodskim programom, pa nimate računovodjo, pridemo k vam in v vaših prostorih poskrbimo za vaše računovodstvo. Prekontroliramo evidentirane podatke, ki jih mogoče sami knjižite, ostale poknjižimo mi in poskrbimo za zaključek leta (bilance in davčni obračun).